Home » Tecnologia » Requeriments tècnics

Requeriments tècnics

 

Tota universitat que participi al programa educatiu, deurà comptar amb uns requeriments mínims: disposar de connectivitat a través de la Xarxa Acadèmica, d’una dotació tècnic/audiovisual i d’un auditori on oferir les transmissions als alumnes matriculats. Per a la gestió, adequació i manteniment d’aquesta infraestructura serà imprescindible la figura del Responsable Tècnic.

A continuació desenvolupem un a un aquests requeriments mínims:

1. Responsable Tècnic

Persona de contacte tècnic de cada universitat que supervisarà les gestions de documentació, planificació i adequacions tècniques d’aquells elements tecnològics implícits en cada una de les transmissions, tals com les comunicacions, l’equip receptor/descodificador i la dotació audiovisual.

Tant el Responsable Tècnic com l’equip de persones que desenvolupen alguna tasca tècnica vinculant, deuran utilitzar els canals de comunicació oficials establerts per a la comunitat tècnica d’Òpera Oberta.

 

2. Connectivitat a la NREN i Multicast habilitat
  • Configuració del router. Multicast habilitat.
  • Comprovació de que els enllaços de comunicacions del router fins a l’equip de recepció (PC) disposen de connectivitat multicast i d’un ample de banda de 100Mbps.
  • Monitorització de la connectivitat al punt extrem de la xarxa, on es conecta l’equip. Garantitzar la correcta recepció de flujos no superiors a 15Mbps

 

3. Equip receptor

El sistema que realitzarà el procés de recepció, desxifrat i descodificació de flux serà un ordinador. Es molt recomanable que aquest equip sigui d’us exclusiu per al programa d’Òpera Oberta i que el tècnic responsable del mateix durant les transmissions disposi de privilegis d’administració sobre aquest.

En quant al sistema operatiu es indiferent gràcies a que l’únic programari necesari per a decodificar es el reproductor VLC de videolan (utilitzar darrera versio estable) que es compatible tant amb  distribucions GNU-Linux (tenir present les apropiades compatibilitats de hardware de vídeo i àudio) com amb les privatives de  Microsoft  i Apple.

Sistema recomanat:

Processador de gama mixta/alta (CPU 2GHz Dual o superior / RAM >2GHz )
Targeta de àudio dedicada
Targeta gràfica con memòria superior a 512MB.
Sortides compatibles amb el sistema de projecció àudio i video.

 

 

Nota: Per la comunicació a traves del Xat “operaoberta”, es recomana executar el client de missatgeria instantània en un segon equip. Aquest client pot ser Pidgin , compatible amb la majoria de sistemes operatius. L’usuari cal contactar contactar amb el servei tècnic.

 

4. Dotació audiovisual i ubicació
Vídeo projector

Es recomana la utilització d’una gamma de video projector que mantingui la resolució nativa dels continguts transmesos (576i) i que disposis d’una potencia lumínica suficient (no inferior a 2500 – 3000 lúmens) per garantir l’òptima visualització en funció de la clarinat existent a l’espai concret a projectar tenien  present la distancia i dimensions de la pantalla

Tenir present que la connectivitat de l’equip receptor (PC) al projector s’efectuí a través de format digital [HDMI o DVI-I] o analògic per components [VGA / RGB]

Evitar l’us de senyals CVBS [RCA], Y/C [S-Video] o qualsevol altre sortida que no mantingui la resolució nativa o que degradi la qualitat del vídeo de la emissió.

Si el projector està muntat en l’interior de la sala, avaluar el soroll provocat per el sistema de refrigeració.

Sistema d’àudio

La senyal d’àudio a la sortida de l’equip receptor (PC) pot ser analògica o digital. En aquest darrer cas, es necessari un sistema integrat o extern al PC per la descodificació (Exemples externs: JVC RX o TH, DENON AVR, ONKYO …).

En funció de les característiques del sistema d’amplificació de so amb les que l’auditori estigui dotat, l’amplificació pot realitzar-se de forma implícita als mateixos altaveus (auto-amplificats) o bé a través d’una etapa de potència intermitja (ECLER NZA, CROWN CDi, AKIYAMA AMP, ACOUSTIC CONTROL PA-200 …).

No es necessari realitzar un proces de mescla sobre el contingut de la emissió.

Auditori

L’espai on s’oferirà la transmissió ha de ser triat de manera acurada, per tal que els nivells de claredat i de sorolls d’espais adjacents siguin els adequats i no afectin a la qualitat d’experiència desitjable.